Autorské práva


Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich spoločnosť MEDIATEX s.r.o., Bojnická 18, 831 04
Bratislava, IČO: 35 763 418, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 18777/B (ďalej len ,,Spoločnosť“). Akékoľvek použitie častí alebo celku
autorských diel, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií akýmkoľvek mechanickým
alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Spoločnosti je zakázané. Autor, ako aj osoba vykonávajúca majetkové
práva k dielu, požíva ochranu svojho autorského práva v zmysle ustanovení § 56 a súv.
zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon. V zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný čin
je nakladanie s autorským dielom bez súhlasu autora, ako aj bez súhlasu osoby
vykonávajúcej majetkové práva k dielu, trestným činom. Za tento trestný čin možno v
závislosti od spôsobenej škody uložiť trest odňatia slobody až na osem rokov, trest
domáceho väzenia, trest povinnej práce či peňažný trest vo výške od 160 € do 331 930 €.

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt