Obchodné podmienky


1.    Základné pojmy

1.1 Stránku ivestenie.sk a služby na stránkach prevádzkuje spoločnosť Mediatex, s.r.o. (ďalej len Prevádzkovateľ) v spolupráci s partnermi poskytujúcimi predmetné služby, ďalej len „Dodávateľ“.

Prevádzkovateľ
Mediatex, s.r.o.
Bojnícka 18
831 04 Bratislava
IČO: 35 763 418
DIČ: 2020243885
IČ DPH: SK2020243885

1.2 Objednávateľ je osoba, ktorá si vybrala, záväzne objednala a zaplatila za služby na stránkach ivestenie.sk. Ďalej len „Objednávateľ“.

1.3 Objednávka je príkazom pre Prevádzkovateľa na realizáciu objednanej a zaplatenej služby od Objednávateľa. Ďalej len „Objednávka“.


2.    Objednávka

2.1 Objednávateľ musí v Objednávke uviesť presné a pravdivé údaje.

3. Storno objednávky

3.1 Storno Objednávky nie je možné.

4. Platba

4.1 Za objednané služby na ivestenie.sk môže Objednávateľ zaplatiť dobierkou pri preberaní zásielky.


5.    Dodacie podmienky

5.1 Objednávky sa spracúvajú až po zaplatení služby.

5.2 Termín dodávky služby je maximálne do 30 pracovných dní od pripísania platby za službu na účet prevádzkovateľa.


6.    Záväzky strán

6.1 Prevádzkovateľ a Dodávateľ sa zaväzujú:
6.1.1 Zabezpečiť vyhotovenie Objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou.

6.1.2 Všestranne chrániť záujmy Objednávateľa a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii Objednávky.

6.1.3 Zachovávať mlčanlivosť o údajoch Objednávateľa, neposkytovať údaje tretím osobám ani ich komerčne využiť.
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
6.2.1 Zaplatiť za objednané služby prostredníctvom možných spôsobov platby poskytnutých na stránke ivestenie.sk.

6.1.2 V objednávacom formulári pravdivo uviesť všetky potrebné informácie nevyhnutné na spoľahlivé spracovanie Objednávky.

6.2.3 Objednávateľ sa v objednávacom formulári zaväzuje uviesť e-mailový kontakt, na ktorý po uskutočnení Objednávky bude zaslaný potvrdzujúci e-mail o zrealizovaní Objednávky.

6.2.4 Objednávateľ ďalej prehlasuje, že súhlasí s príležitostným zasielaním informačných mailov a SMS správ z ivestenie.sk.

6.2.5 Objednávateľ ďalej prehlasuje, že je oboznámený s tým, že služba má len informatívny obsah a nie je návodom k činom ani rozhodnutiam.


7.    Reklamácie

7.1 Všetky reklamácie rieši Dodávateľ.

7.2 Reklamácia musí byť vyhotovená písomne musí byť doručená e-mailom na adresu info(zavinac)ivestenie.sk v určenej lehote.

7.3 Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia Objednávky.


8.    Ochrana osobných údajov

8.1 Odoslaním údajov vyjadruje používateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.


9.    Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom, Dodávateľom a Objednávateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

9.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto zmluvné podmienky meniť.

9.3 Tieto špecifické obchodné podmienky služby ivestenie.sk nadobúdajú platnosť dňa 1. februára 2011.

9.4 Súčasťou špecifických obchodných podmienok služby ivestenie.sk sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Mediatex.s.r.o..


10.    Kontakt

10.1 Kontaktný e-mail: info(zavinac)ivestenie.sk.
v Bratislave dňa 1. februára 2011 – Mediatex, s.r.o.

© 2021 ivestenie.sk  ·  Mediatex, s.r.o.  ·  Autorské práva  ·  Kontakt